Universitat Rovira i Virgili

Reglament del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) de la Universitat Rovira i Virgili

|Alt imatge central|


Aprovat pel Consell de Govern de 30 d'abril de 2009
Modificat pel Consell de Govern de 25 de febrer de 2016
Modificat pel Consell de Govern de 19 de desembre de 2017

El Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) va néixer com una càtedra que implicava l'Ajuntament de Tarragona, l'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona (EMATSA), l'Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) i la Universitat Rovira i Virgili (URV), mitjançant el conveni signat el 23 de maig de 2007.

El CEDAT té com a finalitats l'organització d'activitats de formació, de recerca, de transferència de coneixements i de sensibilització i creació d'opinió en el camp del dret ambiental. Mitjançant una addenda al conveni, signada el 15 de novembre de 2010, s'hi va afegir el Servei Municipal d'Habitatge i Actuacions Urbanes SA de Tarragona (SMHAUSA).

A proposta dels investigadors que en formaven part, el Consell de Govern, en la sessió del juliol de 2008, va aprovar iniciar el procés de constitució del CEDAT com a centre de recerca de la URV. Aquesta etapa va culminar amb l'aprovació del Pla estratègic i el Reglament del CEDAT, formalitzats en la sessió del Consell de Govern del 30 d'abril de 2009.

En aquest marc, el CEDAT es va constituir com un centre compartit entre la URV i altres entitats, creat mitjançant un conveni, a l'empara de l'article 127 de l'Estatut de la URV, en la modalitat prevista en l'apartat 2.b. Així, doncs, té el reconeixement com a centre de recerca de la Universitat Rovira i Virgili. Un cop caducat el conveni signat el 2007, el CEDAT va deixar de ser un centre compartit i es va convertir en un centre propi de la URV. Des del punt de vista de l'estructura administrativa, és sota el paraigua del Departament de Dret Públic. D'acord amb les normes aplicables, els instituts i centres de recerca propis de la URV han de dotar-se d'un reglament de funcionament intern.

Continuar llegint ….