Universitat Rovira i Virgili

Ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós

Activitats  - 

Ajuts per a la contractació i la incorporació, en règim de concurrència competitiva, de personal investigador doctor al sistema català de ciència i tecnologia: les universitats, els centres de recerca i les fundacions hospitalàries que tinguin seu a Catalunya. Queden exclosos d'aquestes bases els centres tecnològics, els centres de suport a l'activitat tecnològica i els centres de difusió tecnològica.

Els contractes objecte d'aquest ajut tindran una durada mínima de 2 anys. Atenent les disponibilitats pressupostàries, aquests ajuts es podran renovar per un any més prèvia presentació dels informes corresponents i seguint les condicions i els requisits que s'estableixin en la convocatòria corresponent. Les entitats beneficiàries dels ajuts han d'incorporar la persona candidata i formalitzar el contracte d'acord amb la normativa vigent corresponent dins del període comprès entre la data de publicació de la resolució de concessió i l'1 de gener de 2019.

L'import de l'ajut per a la contractació del personal investigador és de 86.000,00 (vuitanta-sis mil) euros. Aquesta quantitat finança el cost de cada contracte durant el temps que preveu aquesta convocatòria de l'ajut i inclou la retribució que ha de percebre el personal investigador, i la quota patronal de la Seguretat Social. L'import de l'ajut complementari és de 6.000,00 (sis mil) euros. Si es produeix una renúncia parcial que impliqui la justificació d'un període de contractació inferior als 12 mesos, l'import màxim justificable de l'ajut complementari serà de 3.000,00 (tres mil) euros.

Beneficiaris/ies: Les persones candidates han d'haver obtingut el títol de doctor entre l'1 de gener de 2010 i el 31 de desembre de 2015 (s'entén com a data d'obtenció del doctorat la data de lectura i aprovació de la tesi). La data d'obtenció pot ser a partir de l'1 de gener de 2008 en casos excepcionals (veure bases de convocatòria).

Publicació: DOGC 7535 (15/01/2018)

Termini: 28/02/2018

Bases reguladores - Bases de convocatòria

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar