Universitat Rovira i Virgili

Obra Social “la Caixa” - Beques "la Caixa" de doctorat en universitats i centres de recerca espanyols

Activitats  - 

1. La Fundació Bancària "la Caixa" convoca 20 beques per cursar estudis oficials de doctorat que culminin amb la lectura d'una tesi doctoral en una universitat.

2. Els programes de doctorat elegibles han d'estar adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior i regulats pel Reial decret 99/2011, del 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

3. La convocatòria comprèn totes les àrees del coneixement i s'adreça a totes les persones que compleixin els requisits per accedir al doctorat, sempre que, a més, no hagin estat matriculades abans en els estudis de doctorat que demanin.

4. Els becaris s'han d'incorporar a les universitats o centres de recerca de destinació entre setembre i novembre de 2018. En casos justificats, no obstant això, aquesta incorporació es podria endarrerir fins al 31 de gener de 2019.

5. Les beques tenen una durada màxima de tres anys. De tota manera, es concedeixen per un any i inclouen en tots els casos la possibilitat de dues renovacions, sempre que els informes de seguiment requerits anualment siguin favorables.

6. La dotació econòmica total de la beca és de 115.500 euros, distribuïts en tres anualitats de 36.000 euros i un premi de 7.500 euros el quart any, si el becari diposita la tesi dins dels 6 mesos posteriors a l'acabament del tercer any de beca.

7. Addicionalment a la dotació econòmica, la beca compta amb un programa de formació presencial en habilitats transversals.

Beneficiaris/ies:

1. Els sol·licitants han de tenir la nacionalitat espanyola, que hauran d'acreditar adjuntant el DNI a la sol·licitud de la beca.

2. Poden presentar una sol·licitud les persones que estiguin en disposició d'iniciar un programa oficial de doctorat d'acord amb la normativa vigent i que no hagin obtingut prèviament ni estiguin en condicions d'obtenir el títol de doctor.

3. Els sol·licitants han d'acreditar el coneixement de l'idioma anglès.

Termini:

27/02/2018

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar