Universitat Rovira i Virgili

El grup de recerca Territori, Ciutadania i Sostenibilitat de la URV estudiarà l’impacte exterior de la contractació pública tèxtil de la Generalitat de Catalunya, sobre els drets humans, l’equitat de gènere i el medi ambient.

Un equip d'investigadors del grup de recerca Territori, Ciutadania i Sostenibilitat, encapçalat pel Dr. Antoni Pigrau, entre els quals diversos membres del CEDAT, farà un estudi per a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament sobre l'impacte exterior de la contractació pública tèxtil de la Generalitat de Catalunya, amb especial èmfasi en els drets humans, l'equitat de gènere i el medi ambient. L'estudi compren tant una diagnosi  de les pràctiques actuals com la formulació de propostes de millora. És un pas en el camí adoptat per les principals administracions catalanes i en aquets cas la Generalitat de Catalunya d'avançar en contractació pública socialment responsable. L'equip compta també amb la participació de la Dra. Dolors Setó, del Departament de Gestió d'Empreses.

El pes de la contractació pública en termes econòmics (20% del PIB de l'estat Espanyol; i 19% del PIB d'Europa) és molt superior a l'Ajut Oficial al Desenvolupament (amb un objectiu del 0,7% dels ingressos corrents no condicionats l'any 2030, segons la Llei 26/2001). La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic que transposa diverses directives europees promou que s'introdueixin aspectes socials, ambientals i laborals, com a criteris d'adjudicació i com a condicions especials d'execució dels contractes, i insta a prendre en consideració tota la cadena de subministrament, des de l'extracció de les matèries primeres, fins a la disposició final.

Són diversos els departaments de la Generalitat que adquireixen productes tèxtils, en particular els de Salut, Justícia, Interior o Territori i Sostenibilitat. El nombre de contractes de subministrament en els darrers quatre anys supera de llarg el centenar. En segon lloc, la indústria tèxtil es caracteritza per força subcontractació i les fàbriques on es realitza la producció i l'origen de les matèries primeres es troben, en bona part, en països receptors d'AOD, on es fan més notoris els impactes socials i ambientals del sector. Finalment, el comerç just i l'economia social i solidària a Catalunya ofereixen, cada cop més, alternatives sostenibles (des del punt de vista social, econòmic i ambiental). Aquests motius juntament amb la voluntat de guanyar coherència en les diverses polítiques públiques de la Generalitat expliquen l'elecció del sector tèxtil com a objecte d'aquest estudi. 

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar